Stowarzyszenie Sztuka Łączenia wraz z Fundacją Kochaj Mnie Po Prostu przy wsparciu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego realizują kampanię społeczną pt. „Nim otworzysz usta, pomyśl!”. 21 marca w Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa w mediach społecznościowych stowarzyszenia i fundacji oraz kanałach YouTube odbędzie się premiera spotu, który dobitnie pokazuje, że słowo „down” mimo zwiększającej się świadomości nadal traktowane jest w kategorii obelgi.

"Bajkowa kraina" już jest!!!

Pobierz plik z bajką

„Człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi” – Jan Paweł II

Misja

Przewodnią misją „Fundacji Kochaj mnie…Po prostu” jest pomoc dzieciom, zagrożonym nieprawidłowym rozwojem, związanym z wcześniactwem, wadami genetycznymi, wrodzonymi wadami rozwojowymi, chorobami neurologicznymi oraz zaburzeniami psychicznymi, wymagających specjalistycznej opieki medycznej.

Wyjątkowa Matka

Czy zapytaliście się kiedyś siebie, w jaki sposób Pan Bóg wybiera matki upośledzonych dzieci? Postaraj się wyobrazić sobie Boga, który daje wskazówki swym aniołom zapisującym wszystko w swej olbrzymiej księdze.

Wczesna interwencja

Co to jest wczesna interwencja? Wczesna interwencja, wczesne wspomaganie to zorganizowany system działań profilaktycznych, diagnostycznych, medycznych, rehabilitacyjnych, podjętych w stosunku do dziecka, zagrożonego niepełnosprawnością.

Zarząd Fundacji

ALEKSANDRA GŁADYŚ-JAKUBCZYK

ALEKSANDRA GŁADYŚ-JAKUBCZYK

Fundator, Prezes Zarządu

Lekarz w trakcie specjalizacji z neonatologii, pracuje w Oddziale Neonatologicznym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Totalnie zakochana mama dwóch synów: Maciusia i Olusia „Zespolaka”. Pasjonują ją taniec, sport, muzyka oraz zarażanie pozytywną energią.

„Zawsze pragnęłam zrobić w swoim życiu „coś” ważnego. Oluś stał się moją inspiracją do założenia Fundacji. Wiem, że będziemy robić wielkie rzeczy. Dziękuję Ci Synku”.

KARINA ZACZKOWSKA

KARINA ZACZKOWSKA

V-ce Prezes Fundacji

Mama wcześniaka urodzonego w 24 tygodniu ciąży. Jej pasją jest makijaż, dzięki któremu spełnia się w zawodzie jako wybitna wizażystka.

„Synek zawładnął moim światem poświęcam Mu cały swój czas i nie wyobrażam sobie życia bez Niego. Najważniejsza dla mnie jest moja rodzina cudowny synek Adaś, mąż Paweł, najcudowniejsi rodzice na świecie i fantastyczny brat. To od Nich czerpię energię do działania. Są moją motywacją i wsparciem w trudnych chwilach”.

JOLANTA JAKUBCZYK

JOLANTA JAKUBCZYK

Członek Zarządu Fundacji

Jest nauczycielem i pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem. Kieruje placówką wychowania pozaszkolnego dla dzieci i młodzieży. Lubi pracować z dziećmi i dla dzieci.

Rada Fundacji
1. Katarzyna Zbożeń
2. Marta Stęplewska
3. Olga Stetsiuk
Statut

STATUT

„Fundacji Kochaj mnie…Po prostu”

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

§1.

Fundacja pod nazwą „Fundacja Kochaj mnie…Po prostu”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Aleksandrę Gładyś-Jakubczyk zwaną dalej „Fundatorem” działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami), w tym w szczególności art. 1-3, 5. ust. 5 i 7 ust. 1 tej ustawy oraz niniejszego Statutu.

§2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3.

Siedzibą Fundacji jest Bilcza.

§4.

Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.

§5.

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy dla działalności Fundacji.

§6.

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i innych podmiotów prawa.

3. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§7.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§8.

Fundacja może używać pieczęci z danymi identyfikującymi Fundację.

Fundacja może używać skrótu swojej nazwy i wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników tej nazwy w językach obcych.

Cele Fundacji

§9.

Celami Fundacji są:

1. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie wdrażania skutecznych strategii, programów i działań w zakresie zdrowia publicznego ze szczególnym zwróceniem uwagi na profilaktykę i leczenie dzieci począwszy od okresu prenatalnego.

2. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie wzmacniania współpracy i tworzenia sieci instytucji zajmujących się zdrowiem publicznym.

3. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie tworzenia programów międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej.

4. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie rozwoju bazy naukowo-dydaktycznej.

5. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie rozwoju naukowego lekarzy.

6. Podejmowanie działań mających na celu wyrównanie dostępu do świadczeń z zakresu ochrony i profilaktyki zdrowia.

7. Stworzenie dzieciom lepszych warunków leczenia poprzez pomoc w wyposażeniu szpitali i innych placówek służby zdrowia.

8. Zakup aparatury i urządzeń technicznych, środków farmakologicznych, diagnostycznych, materiałów leczniczych, rehabilitacyjnych, literatury fachowej oraz urządzeń do odtwarzania i rejestrowania audiowizualnego dla placówek ochrony zdrowia.

9. Finansowanie i wspomaganie programów naukowo-badawczych (finansowanie szkoleń, sympozjów krajowych i zagranicznych, udzielanie stypendiów, finansowanie stażów naukowych).

10. Skupianie wokół idei fundacji naukowców, dydaktyków i działaczy społecznych.

11. Propagowanie idei wczesnej interwencji oraz postępowania podtrzymującego i edukacyjnego w stosunku do rodzin w środowisku profesjonalistów, rodziców i w społeczeństwie.

12. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa w rodzinach, w których urodziły się dzieci z różnego rodzaju niepełno sprawnościami.

13. Pomoc społeczna w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. kierowana do rodzin, w których wychowują się dzieci niepełnosprawne.

14. Działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych.

15. Wspieranie działań mających na celu propagowanie wiedzy o osobach, borykających się z niepełnosprawnością.

16. Wspieranie rodzin, w których wychowują się dzieci niepełnosprawne.

§10.

1. Do realizacji Celów Statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników, zawierać umowy cywilno-prawne, jak i współpracować z wszelkimi podmiotami (osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną) na dopuszczalnych przez prawo podstawach.

2. Realizacja Celów Statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi, w tym poprzez wspieranie przez Fundację organizacji pożytku publicznego.

3. Fundacja może być członkiem organizacji społecznych i gospodarczych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Formy działania fundacji

§11.

1. Działalność badawcza, edukacyjna i wydawnicza wspierającą cele Fundacji.

2. Gromadzenie środków finansowych poprzez przyjmowanie wpłat pieniężnych oraz prowadzenie działalności gospodarczej.

3. Zakup oraz przyjmowanie darowizn w postaci leków oraz sprzętu medycznego i przekazywanie ich nieodpłatnie placówkom opieki zdrowotnej.

4. Uczestnictwo i finansowanie badań naukowych z zakresu perinatologii, neonatologii, pediatrii, psychologii, rehabilitacji i genetyki klinicznej oraz rozpowszechnianie ich wyników w formie nieodpłatnej wśród lekarzy.

5. Tworzenie placówek opieki zdrowotnej wspierających cele Fundacji.

6. Gromadzenie i rozdysponowanie na cele statutowe środków finansowych (złotówkowych i dewizowych) oraz środków rzeczowych pochodzących z darowizn oraz środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

7. Prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

8. Podejmowanie akcji społecznych na rzecz realizacji celów statutowych.

Majątek i dochody fundacji

§12.

1. Majątek Fundacji stanowią Fundusz Założycielski wskazany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji w kwocie pieniężnej oraz środki finansowe nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Składnikami majątkowymi na realizację celów Fundacji są dochody Fundacji, które pochodzić będą z:

a) darowizn, spadków oraz zapisów osób prawnych i osób fizycznych – zarówno rzeczowych jak i finansowych, w złotych polskich jak i walutach obcych, niezależnie od miejsca siedziby lub obywatelstwa darczyńcy;

b) ze zbiórek i imprez publicznych, sympozjów i konferencji medycznych;

c) majątku ruchomego i nieruchomego oraz z praw majątkowych, w tym odsetki bankowe od wkładów pieniężnych;

d) z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;

e) inne wpływy i dochody.

3. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

4. Majątek Fundacji służy do realizacji działalności statutowej Fundacji.

5. Rozporządzanie składnikami trwałymi Fundacji może nastąpić gdy:

a) uzasadnia to cel Fundacji,

b) nastąpi naturalne zużycie,

c) utrzymanie ich nie jest ekonomicznie uzasadnione.

6. Gromadzenie i rozdysponowanie na cele statutowe środków finansowych (złotówkowych i dewizowych) oraz środków rzeczowych z darowizn oraz środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

7. Prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

8. Podejmowanie akcji społecznych na rzecz realizacji celów statutowych.

Władze Fundacji

§13.

1. Organami Fundacji są:

a) Rada Fundacji,

b) Zarząd Fundacji.

2. Uchwały organów podejmowane są w głosowaniu jawnym z wyjątkiem powoływania organów Fundacji lub członków tych organów, których wyboru dokonuje się głosowaniu tajnym.

3. Podejmowanie uchwał przez organy Fundacji następują zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwały w sprawie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji, której podjęcie wymaga większości 2/3 głosów przy obecności 2/3 członków Rady i Zarządu.

4. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy członków organów Fundacji, z tym, że wymagana jest obecność Prezesa i Wiceprezesa Fundacji.

5. Tryb działania organów wymienionych w punkcie 1 niniejszego paragrafu określają regulaminy uchwalone przez Radę Fundacji.

6. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

7. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

8. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

9. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Fundacji.

10. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. śmierci członka.

11. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

12. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

13. W posiedzeniu Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.

14. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

a) zatwierdzanie wieloletnich i rocznych planów działalności Fundacji,

b) uchwalanie corocznego preliminarza kosztów działalności Fundacji,

c) powoływanie i odwoływanie członków zarządu Fundacji,

d) zatwierdzanie bilansu, podejmowanie uchwał w sprawach rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,

e) wyrażenie zgody na dokonywanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu,

f) powoływanie członków zarządu i wybór Prezesa Fundacji.

15. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób powołanych przez Radę.

16. Zarząd działa pod nadzorem Rady Fundacji.

17. Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Rady Fundacji.

18. Do Zarządu nie mogą być powoływani członkowie Rady Fundacji. W przypadku powołania członka Rady Fundacji za jego zgodą do Zarządu, członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji w Zarządzie.

19. Zarząd powoływany jest na czteroletnią kadencję.

20. Fundator wchodzi w skład pierwszego zarządu i powołuje jego członków.

21. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie jest powołany, dotychczasowy Zarząd pełni wszystkie funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd.

22. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

23. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Fundacji.

24. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do Zarządu należy podejmowanie wszelkich działań i uchwał w imieniu i na rzecz, jakie nie są zastrzeżone statutem innych organów fundacji.

25. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. śmierci członka Zarządu.

26. Do Zarządu należą w szczególności sprawy:

a) opracowywanie projektów programów planów finansowych,

b) kierowanie działalnością Fundacji stosownie do jej celów i zadań,

c) zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów,

d) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

e) tworzenie biur, zakładów lub innych jednostek organizacyjnych niezbędnych dla realizowania celów statutowych Fundacji oraz ustalenie ich regulaminów działania,

f) określanie zadań wynagradzania pracowników jednostek ustalonych w niniejszym paragrafie,

g) opracowanie i przedstawianie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji Radzie Fundacji i innym uprawnionym do ich otrzymywania organom,

h) podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji oraz jej likwidacji.

27. Członkowie Zarządu są z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani i nagradzani przez Radę Fundacji.

28. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

29. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

Działalność gospodarcza

§14.

1. W celu gromadzenia środków do realizowania zadań statutowych Fundacji może być także prowadzona własna działalność gospodarcza Fundacji, do której mają być zastosowane właściwe przepisy prawa.

2. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Zarząd Fundacji i wyodrębnione jednostki organizacyjne.

3. Działalność gospodarcza Fundacji będzie obejmować następujące rodzaje działalności (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):

a) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;

b) 17.29.Z. Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;

c) 18.13.Z. Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku;

d) 32.40.Z. Produkcja gier i zabawek;

e) 63.11.Z. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobną działalność;

f) 63.12.Z. Działalność portali internetowych;

g) 96.09.Z. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

4. Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza na prowadzenie działalności gospodarczej środki z nie więcej niż połowy funduszu założycielskiego, z odsetek bankowych od funduszu założycielskiego oraz dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej.

5. Przystąpienie do spółki prawa handlowego wymaga zgody Rady Fundacji.

Gospodarka finansowa

§15.

1. Fundacja prowadzi działalność określoną w programach oraz preliminarzu budżetowym zatwierdzonym przez Radę Fundacji.

2. W działalności gospodarczej Fundacja kieruje się zasadami rachunku ekonomicznego.

3. Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji (sprawozdanie finansowe) jest przedstawione Radzie Fundacji po zbadaniu i przyjęciu przez biegłego rewidenta.

4. Fundatorom nie służą prawa do wycofania kapitału lub daru wniesionego do fundacji.

5. Fundacja może zawierać porozumienie lub umowy w sprawie współdziałania z innymi fundacjami lub innymi organizacjami także zagranicznymi dla realizacji zadań Fundacji.

6. Obsługa Rady Fundacji i Zarządu Fundacji należą do biura Fundacji.

7. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Zmiana statutu

§16.

Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji i wchodzi ona w życie po dopełnieniu wymagań przewidzianych w ustawie o fundacji.

Likwidacja fundacji

§17.

1. Uchwałę o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w obecności 2/3 liczby członków Rady z powodu zrealizowania celów Fundacji lub wyczerpania się środków finansowych i majątku. W uchwale tej wyznacza się likwidatora majątku Fundacji.

2. Zarząd Fundacji jest zobowiązany wystąpić do Rady o likwidację Fundacji w przypadku, gdy jej nie wystarcza na pokrycie zobowiązań.

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

4. Statut wchodzi z życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Kielcach.

Statut ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Fundacji z dnia 17 listopada 2018 r.

Kontakt

Siedziba Fundacji:

26-026 Bilcza, ul. Cisowa 39

email: kontakt@kochajmniepoprostu.pl

tel. +48 661 661 061, +48 782 367 008,

+48 502 521 848

numer KRS 0000547854

REGON: 36100477400000

Numer konta:

Bank PEKAO S.A.

95 1240 1372 1111 0010 6238 8163

Formularz kontaktowy

Checking...

Ouch! There was a server error.
Retry »

Sending message...

Udowodnij, że nie jesteś robotem i wpisz wynik:

9 - 4 =

Nasz Fanpage

Share This