Wczesna interwencja

Co to jest wczesna interwencja? Wczesna interwencja, wczesne wspomaganie to zorganizowany system działań profilaktycznych, diagnostycznych, medycznych, rehabilitacyjnych, podjętych w stosunku do dziecka, zagrożonego niepełnosprawnością.

Celem wczesnej interwencji jest jak najszybsza diagnoza, a następnie likwidacja bądź korygowanie nieprawidłowości w rozwoju tak, aby dziecko osiągnęło jak najlepszy rozwój w sferze intelektualnej, ruchowej, emocjonalnej i społecznej. Ocena indywidualnych potrzeb oraz warunków rozwojowych dziecka, ich optymalizacja oraz realizacja programów stymulacji i usprawniania należy do podstawowych zadań wczesnej interwencji.
Dzieci zagrożone nieprawidłowym rozwojem powinny mieć możliwość uzyskania pomocy już od pierwszych tygodni życia, bowiem ze względu na dużą plastyczność ośrodkowego układu nerwowego w tym okresie, możliwa jest maksymalna poprawa zaburzonych funkcji i kompensacja deficytów. Kompleksowa opieka nad dzieckiem i jego rodziną umożliwia zbudować indywidualny program stymulacji rozwoju tak, by przystosować dziecko do jak najlepszego funkcjonowania w społeczeństwie.